Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Overleg met Menzis, Achmea, De Friesland 2013

woensdag 3 april 2013 / Categorieën: Niet-leden

1.     Overleg Menzis, 11 maart 2013

2.     Overleg De Friesland Zorgverzekering, 25 maart 2013

 

3.     Overleg Achmea, 3 april 2013

 

 

 

Overleg Menzis 11-03-2013

 

1.     Inventarisaties bij de leden m.b.t. Dependance en Samenwerking

 

Lage respons op de vragenlijst, hierdoor kunnen er geen conclusie aan worden verbonden. Hieronder een overzicht van de reacties; Groningen 26 reacties, Gelderland 21 reacties en Overijssel 4 reacties.

 

Uit de reacties komt naar voren dat;

 

-   Een kleine meerderheid een dependance heeft. Van de praktijken die een dependance heeft, voldoet een kleine meerderheid niet aan de profieleisen.

 

-   Bij meer dan de helft van de praktijken wordt door de huisarts de samenwerking afgehouden.

 

-   Veel praktijken hebben een mono- en/of multidisciplinaire samenwerking.

 

-   Een meerderheid van de praktijken heeft behoefte aan ondersteuning vanuit Elann/ProGez/ROS op het gebied van een (betere) samenwerking.

 

Reactie Menzis;

 

- Dependance; beleid is dat de dependance moet voldoen aan de profieleisen, individuele gevallen waarbij de dependance  niet voldoet aan de profieleisen moeten besproken worden met Menzis. Een enkele keer wordt een uitzondering gemaakt wat betreft openingstijden voor dependances, omdat er bijvoorbeeld sprake is van verschraling op plattelandsgebieden. Hierdoor kan het voorkomen dat er onvoldoende zorg in de buurt beschikbaar is. Uitzonderingen dienen aangevraagd en beargumenteerd te worden. Elk jaar zal opnieuw beoordeeld worden of de uitzondering terecht is.

 

 

 

            2.     Website Menzis / Zorgzoeker                                                    

 

OT geeft aan dat alleen Kinderoefentherapie als specialisatie vermeld staat. De vraag aan Menzis is of het ook mogelijk is dat PSOT vermeld wordt. Menzis geeft aan dat PSOT er inderdaad ook bij zou moeten staan. Ze gaan hier naar kijken.  En dit zal worden aangepast.

 

 

 

            3.     Vragen uit de regio

 

- Moet DTO/DTF opnieuw afgenomen wanneer er naar elkaar verwezen wordt? Antw. Menzis; Dit is niet verplicht, wanneer de therapeut inschat dat DTO/DTF niet opnieuw nodig is en dit goed kan onderbouwen in het pt dossier dan is het niet nodig en is een kopie van DTO/DTF/verwijsbrief ook mogelijk.  Therapeut is zelf aansprakelijk.

 

 

 

- Behandelen op school geeft nog veel verwarring. Menzis heeft kort geleden met VvOCM om de tafel gezeten en dit onderwerp zal z.s.m. worden verduidelijkt. Er is namelijk geen discussie om incidenteel een behandeling op school te laten plaatsvinden, maar met name over structureel gehele behandelreeksen.

 

 

 

- Bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering. Er ontstaat wel eens verwarring over welke diagnosecode er gehanteerd dient te worden i.r.t. conversie van de bijlage 1 naar een DCSPH code. Menzis heeft hiervoor een conversietabel ontwikkeld en zal deze voor het jaar 2013 ook snel plaatsen, nadat deze is voorgelegd aan de VvOCM.

 

 

 

- Is er een verwijzing nodig ibij patiënten <18 jaar? Dit is alleen nodig voor aandoeningen die voorkomen op de bijlage 1 en voor de eventuele 2e behandelreeks van maximaal 9 behandelingen indien de eerste 9 behandelingen niet toereikend waren.

 

 

 

- Aan huis behandeling en directe toegankelijkheid. Er is verwarring over het feit of aan huis behandeling mogelijk is indien de patiënt via DTO is binnengekomen. Menzis geeft aan dat dit niet mogelijk is. Aan huis behandeling kan alleen als er sprake is van een verwijzing waaruit blijkt dat behandeling buiten de praktijklocatie medisch noodzakelijk is.

 

 

 

- Groepslessen / beweegprogramma’s; Momenteel heeft Menzis zo’n 80 beweegprogramma’s, dit wil Hans Plattel graag terugbrengen naar 7; voor elke aandoening één beweegprogramma. In 2013 zal dit geëvalueerd worden; gaan we hier mee door? Val je niet binnen de 7 aandoeningen dan wordt dat als een groepszitting gezien, dit telt als 1 zitting.

 

 

 

 

 

 

 

4.     Follow up excessen

 

In de verzekeringsvoorwaarden van Menzis staat vermeld dat bij boven de 50 zittingen een controle kan plaatsvinden. Menzis kan vragen gaan stellen en/of komen voor een beheers audit dit kan ook gebeuren wanneer de spiegelinformatie >20% afwijkt. Vanuit Menzis kwam de vraag of er misschien een top 10 van aandoeningen gemaakt kan worden, waarvoor een pilot kan gaan draaien om te kijken wat het gemiddeld aantal behandelingen per aandoening is.

 

Spiegelinformatie vanaf nu per email (praktijkmailadres).                                  

 

 

 

            5.     Evaluatie contractering 2013 / planning contractering 2014                   

 

96% heeft het contract ondertekend. 16   praktijken in profiel  3, 800 praktijken in profiel 2 en 300 praktijken in profiel 1

 

Nieuw aangevraagde contracten gaan vanaf de eerste van de maand in. Bijv; 31 maart contract aangevraagd, dan gaat het contract vanaf 1 maart in.

 

Begin oktober start contractering 2014

 

Innovaties moeten voor 1 mei worden aangeleverd

 

 

 

6.     Herconfiguratie Menzis 2013                                                                  

 

http://www.menzis.nl/web/Zorgaanbieders/Zorginkoop/ZorgInDeToekomst.htm

 

Reorganistatie bij Menzis. Waarschijnlijk komen er vier regio’s en zullen deze regio’s nog wel landelijk gecoördineerd worden. Op lange termijn wil Menzis meer zorg naar de eerste lijn.

 

Menzis werkt sinds kort met een bonusspaarsysteem, hierbij worden de bestaande klanten beloond.

 

Nieuwe datum; 9 september 2013

 

 

 

 

 

Overleg De Friesland Zorgverzekaar 25-03-2013

 

Contractering 2013

 

Spiegelinformatie over 2012 is gereed, maar nog niet verstuurd, dit gebeurt 1e week april.

 

Therapeuten die nog geen antwoord hebben ontvangen op hun vragen n.a.v. hun PP/PPBC moeten zich melden bij; Henriet.Jongman@defriesland.nl

 

Therapeuten die n.a.v. hun spiegelinfo afwijkingen constateren in hun PP/PPBC kunnen zich ook melden. Kortom, het is aan de therapeut zelf, individuele gevallen kunnen aankloppen. (half jaar cijfers blijken namelijk niet altijd nadelig!)

 

Beide partijen willen graag van het huidige systeem af. Er is kort gesproken over een mogelijke alternatief waarbij een overall behandelgemiddelde gehanteerd zou kunnen worden. Daarnaast is er gesproken over al dan niet differentiëren binnen de oefentherapie beheersaudit.  Afgesproken is dat de VvOCM mee gaat denken over een oplossing.

 

 

 

Contractering 2014

 

Wordt digitaal en wordt naar voren gehaald (oktober).

 

Het strategisch meerjarenbeleid van zorginkoop loopt t/m 2013. Er wordt nu een nieuwe inkoopstrategie geformuleerd voor de komende 3 jaar. Er  kunnen t/m 31 mei 2013 onderwerpen  worden aangedragen die de zorginkoop raakt.

 

 

 

Kinderoefentherapie op scholen

 

Op dit moment moeten individuele behandelingen op scholen worden aangevraagd bij DFZ. De richtlijn kinderoefentherapie op scholen is naar DFZ gestuurd en hier zal naar gekeken worden.

 

Wanneer er kinderoefentherapeuten op dit moment vragen hebben dan kunnen zij deze mailen naar; Jan.Ypinga@defriesland.nl

 

Nieuwe versie richtlijn heb ik inmiddels per mail naar Jan gestuurd. Ook hij maakt deel uit van de werkgroep van ZN die naar het kostenaspect kijkt.

 

Nieuwe datum; 7 oktober 2013

 

 

 

Overleg Achmea 03-04-2013

 

Landelijke ontwikkelingen (o.a. voortgang beheersmodelaudit, evaluatie contractering 2013,)

 

Beheersaudit

 

-    In 2012 hebben er 21 beheersaudits plaatsgevonden. Hiervan hebben 16 praktijken de audit goed doorlopen. 5 praktijken hebben de audit niet gehaald, na een cursus hebben 4 praktijken alsnog de beheersaudit goed afgerond en van 1 praktijk moet de uitslag nog binnenkomen.

 

-    Dhr. van de Linde (Achmea) geeft aan dat ong. 80% van de oefentherapiepraktijken de beheersaudit halen en ong. 50% van de fysiotherapiepraktijken.

 

-    Op 8 maart zijn er 26 praktijken door Achmea uitgenodigd voor een beheersaudit. Bij het VvOCM zijn hierover tot nu toe geen vragen binnen gekomen

 

Voortgang pluspraktijken

 

-    Het aantal pluspraktijken blijft stabiel, nagenoeg geen groei.

 

-    Ten opzichte van 2012 is nu veranderd dat er 100% aanlevering van de dossiers plaatsvindt. In 2012 mocht de praktijk zelf 80% van de dossiers aanleveren. De beoordeling blijft het zelfde; voor het behalen van een beheers audit moet min. een 6 gescoord worden en voor een plus audit een 8.

 

Evaluatie contractering 2013

 

-    Dhr. van der Linde geeft aan dat er een hoge contracteergraad was, ong. 95% van de praktijken heeft een contract met Achmea.

 

-    Bij het VvOCM zijn dit jaar wel veel vragen/klachten binnen gekomen.

 

-     Achmea heeft haar contracterings- en declaratiesysteem aangepast om daarmee in de toekomst de contractant sneller en flexibeler van dienst te kunnen zijn. Deze technische aanpassing is op zich goed verlopen: 98 % van alle contracten zijn direct na de contractering goed ingeregeld en praktijken kunnen zonder problemen declareren. Helaas is een klein deel van de contractanten niet goed ingeregeld, wat pas werd opgemerkt bij de eerste declaratie van deze contractanten in 2013. Daarbij werden declaraties afgewezen. Aan deze praktijken biedt Achmea excuses aan voor de ontstane ongemakken. Deze uiterst vervelende situatie is door Achmea direct opgepakt. De oorzaak van het probleem is achterhaald en het probleem is inmiddels ook opgelost. Alle contractanten kunnen nu zonder problemen declareren.

 

Mocht er toch nog problemen ontstaan bij het indienen van declaraties, dan kan er een email gestuurd worden naar;  zorginkoop.paramedisch@achmea.nl met als onderwerp SPOED DECLARATIEPROBLEMEN. Achmea pakt deze e-mails met voorrang op.

 

-    Dhr. van de Linde geeft aan in 2013 ong. 20% van de cliënten die een aanvullende verzekering hebben een down-grade heeft gedaan. Veel van deze mensen maakten weinig kosten. Door de verminderde inkomsten zal er een re-organisatie plaats vinden binnen Achmea.

 

 

 

Vragen uit de regio
- Problemen met de zorgzoeker (http://zorgzoeker.zilverenkruis.nl/), als je op deze site oefentherapeut Mensendieck / Cesar zoekt krijg je 0 meldingen Antwoord; oefentherapeut Mensendieck / Cesar is geen juiste zoekterm. Oefentherapie en oefentherapeut zijn wel juiste zoektermen.

 

Nieuwe datum; 23 oktober 2013

Volgende artikel LET OP: Spookfacturen!

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl