Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Nieuws

Word lid van VvOCM

Informatie Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

dinsdag 14 januari 2020 / Categorieën: Niet-leden

Van: VvOCM

Voor: leden

Betreft: informatie Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Datum: januari 2020

 Per 1 januari 2020 wijzigt de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).
De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Aanvulling van de informatieplicht
  De nadruk komt te liggen op het ‘samen beslissen’. De informatieplicht van de hulpverlener wordt aangevuld met de verplichting tijdig overleg te voeren met de patiënt waarbij de patiënt ook wordt uitgenodigd tot het stellen van vragen. Daarnaast dient de patiënt geïnformeerd te worden over: de mogelijkheid af te zien van behandeling, andere onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners, de uitvoeringstermijn van de behandeling en de verwachte tijdsduur daarvan.
 2. Aanpassing van de bewaar- en aanvangstermijn van het medisch dossier
  De bewaartermijn van medische dossiers wordt verlengd van 15 naar 20 jaar en ook het moment waarop de bewaartermijn aanvangt wijzigt. De bewaartermijn gaat in vanaf de laatste wijziging in het dossier. Dat is dus één datum voor alle gegevens in het dossier. Dit kan dus betekenen dat bepaalde medische gegevens veel langer bewaard zouden blijven dan voorheen.
  Op dit moment is nog niet duidelijk of de verlenging van de bewaartermijn ook geldt voor de dossiers van patiënten onder de 18 jaar. Het is gebruikelijk dat bij zorg aan minderjarigen de bewaartermijn ingaat als de jongere 18 jaar is geworden.
 3. Inzagerecht van nabestaanden
  Nabestaanden krijgen een wettelijk recht op inzage in het dossier van een overleden patiënt. Voorheen gebeurde dit soms al op basis van rechtspraak, nu wordt het in de wet vastgelegd.
  Omstandigheden waaronder nabestaanden inzage kunnen krijgen:
  (1) wanneer de patiënt bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven;
  (2) wanneer op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) een mededeling van een incident is ontvangen;
  (3) ‘voor een ieder’ op grond van een zwaarwegend belang;
  (4) voor de ouders en voogd van een overleden kind < 16 geldt een bijzondere regeling voor inzage.

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van patiënten in de zorg. De WGBO is van toepassing op de overeenkomst tussen zorgverlener en patiënt met betrekking tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst (artikelen 7:446 e.v. Burgerlijk Wetboek).

 

Behandeling én relatie
Onder geneeskundige handelingen wordt verstaan alle verrichtingen, inclusief onderzoek en advies, die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en tot doel hebben zijn gezondheid te verbeteren of te bewaken. De WGBO is dus ook van toepassing op de behandelrelatie tussen logopedist en de patiënt in het kader waarvan zorg wordt verleend.

 

Reikwijdte
Het doen van een medische keuring in opdracht van een ander dan de patiënt ter beoordeling van de gezondheidstoestand of medische begeleiding in verband met de vaststelling van aanspraken of verplichtingen ten behoeve van bijvoorbeeld een verzekering, valt buiten de reikwijdte van de WGBO.

 

Verplichtingen  
De WGBO bevat hoofdzakelijk rechten van de patiënt en kent slechts twee verplichtingen voor de patiënt. Zo is de patiënt gehouden om de zorgverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking te geven die nodig is voor de zorgverlener om goede zorg te kunnen bieden (artikel 7:452 Burgerlijk Wetboek). De andere verplichting die de patiënt heeft, is om de behandelkosten aan de zorgverlener te voldoen (artikel 7:461 Burgerlijk Wetboek).

 

Vorige artikel Informatie Wet arbeidsmarkt in balans
Volgende artikel Open middag 9 mei OPST

Nieuwsbrieven

Ben je op zoek naar eerdere nieuwsbrieven van VvOCM, stuur dan een mail naar info@vvocm.nl