Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Wet BIG

Word lid van VvOCM

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG)

Het doel van de Wet BIG is te zorgen dat de kwaliteit van onze gezondheidszorg hoog is en blijft. Ook beschermt de Wet BIG patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Dit doet de Wet BIG onder andere met het BIG-register.

Waarborg

Het stelsel van de titelbescherming geeft de patiënt/consument de waarborg dat alleen beroepsbeoefenaren die deskundig worden geacht op een bepaald terrein van de gezondheidszorg een wettelijk erkende titel mogen voeren. Hiertoe worden voor alle in de of bij de wet geregelde beroepen de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied vastgesteld. Door het voeren van de titel is het voor iedereen duidelijk dat de beroepsbeoefenaar deskundig is op een bepaald terrein.

Geen verplichte BIG-registratie

De Wet BIG onderscheidt ‘artikel 3-beroepen’ en ‘artikel 34-beroepen’. Onder artikel 34-beroepen vallen onder andere diëtisten en oefentherapeuten. In tegenstelling tot de artikel 3-beroepen geldt er voor deze beroepsbeoefenaren geen verplichting tot registratie in het BIG-register en zijn ze ook niet onderworpen aan het wettelijk tuchtrecht.

Titelbescherming

Voor oefentherapeuten geldt dat de minister op grond van ‘artikel 34 Wet BIG bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)’ kan besluiten dat de opleiding tot een bepaald beroep kan worden aangewezen en het deskundigheidsgebied van deze beroepsbeoefenaren kan worden vastgelegd. Dit ter bevordering van een goede uitoefening van individuele gezondheidszorg. Alleen degene die voldoen aan de door de wet gestelde opleidingseisen, dus hun diploma aan een erkende opleiding tot oefentherapeut behaald hebben, mogen zich oefentherapeut noemen. De opleidingstitel van het specialisme is wettelijk beschermd.

Omdat het Kwaliteitsregister Paramedici een vrijwillig uitvloeisel is van de Wet BIG heeft het als doel het waarborgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Met het systeem van registratie en periodieke registratie wordt zichtbaar (transparant) gemaakt aan patiënten c.q. cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers dat de betreffende beroepsbeoefenaar ervaring heeft in de beroepsuitoefening en deskundig is en blijft op het terrein van de beroepsuitoefening. De minimale eisen voor ervaring en deskundigheid zijn vastgelegd in kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria worden elke vijf jaar vastgesteld door de, bij het Kwaliteitsregister Paramedici aangesloten, paramedische beroepsgroepen.

Meer informatie: www.bigregister.nl & www.kwaliteitsregisterparamedici.nl