Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Word lid van VvOCM

Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza)

Per 1 januari 2022 is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorgaanbieders, waaronder oefentherapeuten. Het ministerie van VWS wil dat alle zorgaanbieders jaarlijks inzicht gaan geven in hun financiën, om zich zo maatschappelijk te verantwoorden. Daarnaast krijgen grotere aanbieders te maken met een vergunningsplicht en een verplichte interne toezichthouder. Wat je precies moet doen is afhankelijk van het aantal zorgverleners werkzaam in de praktijk, de rechtsvorm en de omzet.

Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. De wetgeving heeft als doel de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit van zorg, te vergroten. De Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op de uitvoering van de wet.

Schema

KNGF heeft een overzichtelijk schema gemaakt waarin je kunt zien wat van je wordt verwacht bij welk aantal zorgverleners in dienst. Bekijk het schema hier.

Meldplicht

Voor zorgverleners die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) geldt een meldplicht. De meldplicht geldt voor zorgverleners die reeds zorg verlenen, zorg willen gaan verlenen of zorg laten verlenen.

Het doel van deze meldplicht is om het risicotoezicht op nieuwe zorgaanbieders effectiever vorm te geven. Daarnaast heeft de meldplicht als doel dat nieuwe zorgaanbieders vooraf kennis hebben genomen van de eisen die gelden vanaf het moment waarop zij zorg gaan verlenen.

  •  Bestaande praktijken/zorgverleners

Reeds bestaande zorgverleners moeten binnen zes maanden na de inwerkingtreding van de wet voldoen aan de meldplicht. Dit betekent dat deze zorgverleners uiterlijk 30 juni 2022 aan deze meldplicht moeten hebben voldaan. Oefentherapeuten in loondienst hoeven zich niet te melden. 

In het LRZA (Landelijk Register Zorgaanbieders) kun je checken of de praktijk ingeschreven staat. Je kunt nu al bekijken of je gegevens goed geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en het AGB-register van Vektis. Deze gegevens worden overgenomen voor het LRZA.

Als jouw organisatie nog niet in dit register staat of niet (op tijd) de jaarverantwoording heeft aangeleverd, moet je je tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 melden.

Zorgaanbiedersportaal | CIBG: meer informatie over het LRZA (Landelijk Register Zorgaanbieders).
Zorgaanbieders zonder Wtzi-toelating | Toetreding zorgaanbieders: meer informatie voor de praktijkhouders.  
Zzp’ers en pgb-aanbieders | Toetreding zorgaanbieders: meer informatie voor ZZP-ers.

  •  Nieuwe zorgverleners

Oefentherapeuten die starten met een praktijk of gaan werken als ZZP-er melden zich vóór aanvang van de zorgverlening via het meldingsformulier bij het LRZA.

Melden nieuwe jeugdhulp- en zorgaanbieders | Melden nieuwe zorgaanbieders : meer informatie over het melden voor nieuwe zorgverleners.

Jaarverantwoording

Vanaf 2023 moet elke praktijk jaarlijks voor 1 juni een jaarverantwoording publiceren op een website van de overheid. De inhoud van deze jaarverantwoording verschilt voor kleine, middelgrote en grote oefentherapiepraktijken. 

We gaan er vanuit dat je oefentherapie levert uit de Zvw (Zorgverzekeringswet). Lever je andere zorg, bv uit de WMO, langdurige zorg of medisch specialistische zorg? Dan verwijzen we je naar dit stroomschema van VWS. Tot slot gaan we er vanuit dat je geen gebruik maakt van financiële derivaten.

Home | Jaarverantwoording zorg voor meer informatie over de jaarverantwoording in de zorg.

Vanaf 11 zorgverleners: Toelatingsvergunning

De Wtza regelt dat een praktijk over een toelatingsvergunning moet beschikken wanneer er meer dan 10 zorgverleners werkzaam zijn. Dit geldt voor zowel bestaande praktijken als nieuwe praktijken.

De toelatingsvergunning kan op twee manieren worden aangevraagd na inwerkingtreding van de wet: door een volledig ingevuld aanvraagformulier per post naar het CIBG te sturen of via het portal:  https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Wanneer een zorginstelling reeds beschikt over een toelating op grond van artikel 5, lid 1 van de Wet toelating zorginstellingen, wordt deze Wtzi-toelating van rechtswege omgezet in een Wtza-vergunning.
 

Vanaf 26 zorgverleners: Onafhankelijk intern toezichthouder

Tot slot stelt Wtza de eis van een onafhankelijk intern toezichthouder wanneer een zorgaanbieder met 26 of meer zorgverleners zorg als omschreven in de Zvw of Wlz verleent. Voor oefentherapiepraktijken betekent dat:

  • Een praktijk waarbij 26 of meer zorgverleners werkzaam zijn, dient een onafhankelijk intern toezichthouder aan te stellen. Hierbij kan je denken aan een raad van toezicht of een raad van commissarissen. Deze interne toezichthouder moet bestaan uit tenminste 3 personen en moet onafhankelijk zijn. Hier zijn regels aan gebonden. Vergunning en intern toezicht | Toetreding zorgaanbieders voor meer informatie over intern toezicht.
  • Een praktijk waarbij 25 of minder zorgverleners werkzaam zijn, wordt uitgezonderd van de eis tot het aanstellen van een onafhankelijk intern toezichthouder. Het belang en de noodzaak van een onafhankelijke interne toezichthouder wordt bij deze instellingen in minder mate aanwezig geacht.

 

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid vind je veel achtergrond informatie over de Wtza en een handig Stroomschema Wtza.

Webinar terugkijken

Op 6 april vond het webinar inzake Wtza plaats. Gemist? 

Klik hier om de webinar terug te kijken.