Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Word lid van VvOCM

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG geeft de cliënt meer bescherming in dit digitale tijdperk. Met de AVG staat de cliënt sterker in het beschermen van zijn (online) privacy. En hebben organisaties, dus ook oefentherapiepraktijken, een informatieplicht.

Je moet een nieuwe of bestaande klant/patiënt/cliënt duidelijk informeren over wat je met de persoonsgegevens doet. Bijvoorbeeld via een heldere online privacyverklaring, via het intakegesprek of op papier.

Onder de AVG mag je niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Je moet daarvoor een zogeheten wettelijke grondslag hebben. Daarom is het goed om vooraf inzicht te hebben in het type persoonsgegevens dat je wilt verwerken. Zodat je weet welke AVG-regels er voor jou gelden.

De oefentherapeut kan zich beroepen op: ‘De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een (behandelings-)overeenkomst’. De therapeut dient de cliënt te informeren over:

  • doel(en) gegevens vastleggen;
  • deelname aan wetenschappelijk onderzoek;
  • het belang van de gegevens van de patiënt voor het onderzoek;
  • de privacyreglementen die van toepassing zijn.

Gegevens mogen alleen aan derden, niet zijnde medebehandelaars, worden verstrekt na toestemming van de cliënt. Ook in dit geval geldt dat de bepaling in de Wet verplichte Meldcode voor kan gaan op de AVG.

Organisaties (met uitzondering van eenmanspraktijken) zijn in bepaalde situaties verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Dit is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.

Zie voor informatie: www.avghelpdeskzorg.nl