Search

VvOCM Vereniging van Oefentherapeuten

Corona

Ook lid worden van de VvOCM?

Corona

Wij begrijpen dat de maatregelen omtrent het Coronavirus consequenties hebben voor jullie en vragen oproept. Via deze pagina houden wij jullie op de hoogte van de laatste informatie omtrent het virus. Klik op deze link om de meestgestelde vragen met antwoorden te bekijken. Hieronder vind je de laatste updates van berichtgeving.

Update vanuit de VvOCM

1 april 2020 8.30 uur

Financiële regeling paramedi:
Er wordt hard aan gewerkt, we ontvangen veel signalen uit het veld. We brengen die boodschappen van urgentie en de roep om duidelijkheid over bij VWS en ZN. Er is nog wat tijd nodig, er wordt geduld gevraagd.

NOW Regeling
Op 31 maart is de op 17 maart aangekondigde (tijdelijk) NOW regeling nader uitgelegd. NOW staat voor: Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid. Zorgverleners zijn hier van uitgezonderd. In de FAQ staat o.a.:

Komen zorgaanbieders ook in aanmerking voor de NOW-regeling?
Het ministerie van VWS heeft met zorgverzekeraars en gemeenten afspraken gemaakt over de ondersteuning van zorgaanbieders tijdens de Coronacrisis. Zorgaanbieders moeten zich voor ondersteuning primair wenden tot de inkopers (zorgverzekeraars en gemeenten) en niet bij het UWV of TOZO-loketten.

Klik op deze link voor meer informatie.

TOGS regeling
Gisteren hebben we al bericht over de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) COVID-19. Ook hier vallen oefentherapie en andere paramedische beroepsgroepen buiten. We zijn in overleg met de Rijksoverheid met als doel deze regeling toch open te stellen voor de PPN-beroepsgroepen. Maar ook hier zal waarschijnlijk de keuze moeten worden gemaakt tussen óf de overheidsmaatregel óf de maatregelen van de zorgverzekeraars (ZN). Ook mogelijk is dat de ZN-regeling altijd voorliggend zal zijn.

ZN Regeling laat op zich wachten
De al eerder genoemde ZN-regeling laat op zich wachten. Dit heeft te maken met de grote complexiteit van het (gehele!) zorgwerkveld (vnl. 1e lijn). Wordt de zorg geleverd voor de basisverzekering of de aanvullende verzekering, is er sprake van gecontracteerde of ongecontracteerde zorg etc. Informatie die we gisteren nog hebben ingewonnen bij ZN doet ons vermoeden dat deze regeling op zijn vroegst dit weekend komt maar eerder begin volgende week. Ondertussen proberen we ook andere wijzen van ondersteuning te onderzoeken.

Extra Coronaregeling voor punten deskundigheidsbevordering KP

1 april 2020 7.45 uur

Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft een extra Coronaregeling voor punten deskundigheidsbevordering voor online zorgverlening.  Klik op deze link om het document te bekijken.

Updates vanuit de VvOCM

31 maart 2020 10.21 uur

TOGS
Zoals gisteren gemeld zijn we met VWS in gesprek over de De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) . Dit is 1 van de 9 noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Momenteel is deze regeling nog niet van toepassing voor paramedici, we hadden gehoopt gisteren uitsluitsel te kunnen geven. Zover is het helaas nog niet. Zodra we meer weten zullen we hier direct over berichten. Klik op deze link voor meer informatie.

De VvAA en dossier COVID-19
De VvAA heeft vanuit haar deskundigheid dossier COVID-19 samengesteld verdeeld over vier aandachtsgebieden. Hierin kun je veel lezen over de effecten op de dagelijkse praktijkvoering.

De aandachtsgebieden zijn:

 • Praktijkhouders en ZZP ers
 • Werkgevers en werknemers
 • Verkeringen
 • Ontzorg de zorgverlener


Je kunt de informatie vinden via vvaa.nl/covid-19

Triage schema KNGF
Met dank aan het KNGF mogen we het triage schema dat zij hebben samengesteld gebruiken om te delen met onze leden.
Klik hier om het Triage schema te bekijken.

Zorg op afstand bij Corona: Hoe declareer je dat?

31 maart 2020 10.00 uur

Zorg op afstand bij Corona: Hoe declareer je dat? De NZa heeft een document hierover opgesteld.
Klik op deze link om het document te bekijken!

Paramedici recht op tegemoetkoming schade COVID-19

30 maart 2020 12.00 uur

Op dit moment zijn er berichten over het al dan niet recht hebben door paramedici op een tegemoetkoming in de schade van COVID-19. Ook bij de VvOCM zijn hier over vragen binnengekomen. Er is sprake van twee regelingen. Op de 1e plaats de regeling die door de Rijksoverheid bekend is gemaakt voor ondernemers. Op de 2e plaats de regeling die door de zorgverzekeraars uitgewerkt wordt voor o.a. paramedici. M.b.t. de 1e regeling zouden paramedici niet genoemd worden. Samen met de andere PPN partijen hebben we contact opgenomen met het ministerie van VWS over deze onduidelijkheid. VWS heeft dit meteen opgepakt en later vandaag (30 maart) verwachten we duidelijkheid te kunnen geven. Volg dus onze dagelijkse update voor oefentherapeuten op deze pagina.

Team VvOCM

Updates vanuit de VvOCM

27 maart 2020 16.00 uur

Continuïteit van praktijken
Mooi nieuws naar aanleiding van ons gesprekken met VWS en ZN ;

 • Vanuit de zorgverzekeraars kunnen continuïteitsbijdragen ter beschikking worden gesteld aan praktijken. De brief van ZN  (is ook van toepassing op de paramedische zorg, zo begrepen wij vandaag uit het gesprek. De uitwerking hiervan door ZN volgt zo snel mogelijk. Het gaat op dit moment over gecontracteerde zorg. Aan oefentherapeuten zonder contract, of deels zonder contract, wordt geadviseerd om gebruik te maken van de rijksmiddelen die worden ingezet voor ondernemingen en eventueel aanvullend een regeling treffen via de individuele zorgverzekeraars.
 • Zorgverzekeraars hebben daarnaast de intentie uitgesproken om ingediende declaraties veel sneller uit te betalen. Nadere uitwerking hiervan (hoeveel eerder) volgt nog.

 

Videoconsult en telefonische zitting
Er komen veel vragen binnen over hoe nu de telefonische zitting en het videoconsult te declareren en de bijbehorende tarieven. We begrijpen de vragen en de verwarring en zijn in overleg met ZN.

In navolging op het bericht van vrijdag 20.03 (paramedische zorg tijdens de coronacrisis) krijgen zorgverleners nu via addenda van de gecontracteerde zorgverzekeraars de telefonische zitting (2700) aangeboden.

De tarieven lopen nogal uiteen, variëren van een halve regluiere zitting tot een volledige reguliere zitting. Dit terwijl onderstaande in de brief van 20 maart jl. staat:

Goed om te weten en te benadrukken bij de patiënt/cliënt, dat de gedeclareerde prestaties (videoconsult/telefonische zitting) op dezelfde wijze doortellen (één ‘tik’ per zitting) in de basis- dan wel aanvullende verzekering van patiënt/cliënt.

De VvOCM stelt hierover vragen aan ZN want zeker voor een telefonische zitting die voor een halve reguliere zitting wordt vergoed is dit niet wenselijk.

Voor een videoconsult geldt dat code 2000 (reguliere zitting) in rekening kan worden gebracht. De vraag vanuit de specialismen is of er voor bijvoorbeeld een videoconsult psychosomatische oefentherapie de code voor een benadeling psot in rekening mag worden gebracht. Ook deze vraag is voorgelegd aan ZN.

Zodra we antwoorden hebben zullen we deze weer delen.

Voorbeelden veilig beeldbellen/videoconsultt

Via deze link vind je voorbeelden van tools voor veilig beeldbellen/videoconsult

Team VvOCM

Ondersteunende maatregelen aan zorgaanbieders door zorgverzekeraars tijdens COV19-crisis

26 maart 08:30 uur

Voor de periode 1 maart tot 1 juni gaan zorgverzekeraars zorgaanbieders die in financiële problemen (dreigen te) komen ondersteunen. Die ondersteuning van zorgverzekeraars zal, waar nodig, de vorm krijgen van een liquiditeitsbijdrage of een continuïteitsbijdrage. Hierover geven zorgverzekeraars op korte termijn uitsluitsel. Zorgverzekeraars zorgen dat (nader te bepalen) extra kosten die zorgaanbieders in verband met de coronacrisis moeten maken, met inachtneming van het bovenstaande, gedeclareerd kunnen worden. Uitwerking van eventuele maatregelen voor de periode na 1 juni vraagt meer tijd en is ook sterk afhankelijk van het verloop van de crisis. Hierover zal ZN de betrokken branche- en beroepsorganisaties in een later stadium informeren en het gesprek over aan gaan.

Meer informatie? Klik hier 

Updates vanuit de VvOCM

25 maart 21:30

 • De overheid heeft een speciale Corona-pagina aangemaakt voor paramedische zorg, klik op deze link om de pagina te bekijken.      
 • Zorgverzekeraars voeren een gezamenlijke lijn voor GLI in coronatijd,  klik op deze link om het document te bekijken.
 • De VvOCM heeft vandaag een enquête gestuurd naar alle leden om inzicht te krijgen in de situatie in praktijken. We rekenen op een hoge respons.

Verduidelijk van VWS over de uitspraak van minister de Jonge gisterenavond tijdens de persconferentie

24 maart 2020 16.45 uur

Naar aanleiding van de uitspraak van minister de Jonge gisteravond tijdens de persconferentie geeft VWS de volgende verduidelijking:

Kunnen paramedici, zoals oefentherapeuten, nog zorg blijven bieden?

Ja, maar deze zorg moet op afstand uitgevoerd worden, bijvoorbeeld telefonisch of met videobellen. In situaties waarin zorg echt niet op afstand kan worden geboden maar de zorg wel strikt noodzakelijk is, kan ook fysieke (face-to-face) zorg worden geboden. Bijvoorbeeld in de praktijk, bij de patiënt thuis of op een andere locatie. Hierbij moeten wel de hygiëne maatregelen worden opgevolgd (ook door patiënt):

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten hebt
   

De paramedicus bepaalt of de zorg strikt noodzakelijk is en stemt dat als het nodig is af met de betrokken (huis)arts. Als een patiënt verkoudheidsklachten of koorts heeft en de zorg moet toch geleverd worden, dan moeten daarvoor de richtlijnen van het RIVM voor de betreffende zorgsector worden gevolgd. Zorgaanbieders moeten onderling verdere afspraken maken, zodat noodzakelijke zorg met zo min mogelijk risico voor patiënt en behandelaar geboden kan blijven worden.

Update Kwaliteitsregister Paramedici

24 maart 16.15 uur

Beste oefentherapeut,

Vanwege het coronavirus ontvangen wij steeds meer vragen omtrent herregistratie. Veel geplande scholingen worden gecanceld of verplaatst. Dit heeft impact op paramedici die zich vanaf 1 maart 2020 de komende maanden willen herregistreren. Voor geregistreerden die hierdoor in de knel komen met herregistratie is de incidentele coronadispensatieregeling in het leven geroepen. KP hanteert als uitgangspunt dat onze geregistreerden vanwege corona voor de herregistratie zo min mogelijk gehinderd mogen. Een geregistreerde mag niet met de nadelige gevolgen worden geconfronteerd wanneer een scholing is/ wordt geannuleerd vanwege coronaperikelen.

De coronadispensatieregeling geldt voor paramedici die op dit moment aan het einde van een lopende herregistratieperiode zijn en binnen enkele weken/ maanden herregistratie willen aanvragen. Om die reden heeft KP de incidentele coronadispensatieregeling afgeleid van de reeds bestaande KP dispensatieregeling waarover in het verleden met zorgverzekeraars afspraken zijn gemaakt. Het (hogere) dispensatietarief is verlaagd naar het normale tarief voor herregistratie.

U vraagt, door een beroep te doen op deze regeling, een tijdelijke periodieke registratie aan. Een tijdelijke periodieke registratie is qua status gelijk aan een kwaliteitsregistratie. Dit is een waarborg voor bijvoorbeeld cliënten, zorgverzekeraars en andere belanghebbenden.

U krijgt hiermee een half jaar extra de tijd om te voldoen aan de geldende kwaliteitscriteria (deskundigheidsbevorderende activiteiten). Er wordt vanuit gegaan dat u in staat bent om de resterende punten voor deskundigheidsbevordering binnen deze periode te behalen.

Als u in het digitaal portfolio voldoende deskundigheidsbevordering heeft staan, dan is een beroep op de incidentele coronadispensatieregeling niet nodig en kunt u direct overgaan tot het indienen van het verzoek tot herregistratie.

De coronadispensatieregeling is incidenteel van aard en geldt voor de periode van 1 maart 2020 tot en met het moment waarop de perikelen rondom corona (enigszins) genormaliseerd zijn, een en ander te bepalen door landelijke instanties en/of de politiek. Wanneer deze situatie is bereikt, komt de tijdelijke coronadispensatieregeling te vervallen. KP zal u hierover tezijnertijd rechtstreeks informeren. 

Heeft u vragen over de incidentele coronadispensatieregeling, stuur dan s.v.p. een mail naar info@kwaliteitsregisterparamedici.nl. Op basis van de vragen stellen wij aanvullend een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden op en waar noodzakelijk passen wij de coronadispensatieregeling aan.

Financiële positie oefentherapeutische praktijken

23 maart 2020 21.30 uur

Financiële positie oefentherapeutische- en andere paramedische praktijken

Er is een groot besef bij de VvOCM, de andere PPN partijen, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het ministerie van VWS over de dreigende financiële positie van zorginstellingen en eerstelijns praktijken. Vorige week heeft ZN aan onder meer de ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsen een brief (zie deze link) gestuurd waarin maatregelen worden aangekondigd om de continuïteit van (acute) zorg te borgen en zorgverleners te ondersteunen. Doel is om er voor te zorgen dat zorgverleners niet onnodig worden belast met bijvoorbeeld financiële onzekerheid.

De VvOCM heeft in PPN verband bij ZN en het ministerie van VWS aangegeven dat ook voor de paramedische praktijken de situatie alarmerend is. Zorgverzekeraars hebben eerst maatregelen genomen voor de acute zorg. ZN geeft aan dat zorgverzekeraars goed begrijpen dat de omstandigheden ook veel andere zorgaanbieders raken. Er wordt daarom ook hard gewerkt aan ondersteuning voor onder meer de eerstelijnszorg. In afstemming met de overheid en toezichthouders bespreken zorgverzekeraars nu wat nodig is om ook op daar continuïteit van goede zorg voor verzekerden nu en in de toekomst te garanderen.

Het nemen van maatregelen vraagt zorgvuldige afstemming (juridisch, ACM, DNB). De VvOCM is ervan overtuigd dat een maximale inspanning wordt geleverd door de zorgverzekeraars om tot een goede uitkomst te komen en onderhoudt hierover in de tussentijd constructief  overleg met ZN.

Zodra wij hierover nieuws ontvangen brengen we je op de hoogte.

FAQ Dagelijkse praktijkvoering van de VvAA

23 maart 2020 16.00 uur

De VvAA biedt informatie over het effect van COVID-19 op uw dagelijkse praktijkvoering. Wil je meer weten over ondersteuningsmaatregelen of bijvoorbeeld regels rondom de huurkosten van jouw praktijkruimte? Kijk dan op de website van de VvAA.

Update coronadispensatieregeling

23 maart 2020 12.00 uur

Vorige week heeft het KP de coronadispensatieregeling aangekondigd. Dit weekend zijn er twee aanpassingen gemaakt in deze regeling. Na deze regeling krijg je een periode van 5 jaar krijgt om je punten te behalen (bij een normale dispensatie is dit 4 jaar). Ook wordt er een half jaar uitstel toegekend.

Er wordt ook hard gewerkt aan een FAQ-lijst over deze regeling en het beleid van ADAP rondom het Coronavirus.
We houden je op de hoogte als deze FAQ-lijst er is.

Klik hier om de regeling te bekijken.

Woord van de voorzitter

NCP stelt e-Health module beschikbaar

23 maart 2020 12.00 uur

De situatie rond het Coronavirus is erg ingrijpend voor iedereen, ook voor oefentherapeuten van het Netwerk Chronische Pijn. Als zorgprofessionals en ondernemers zoeken we naar alternatieve mogelijkheden. Een veelgehoord en -besproken alternatief is het online behandelen van patiënten. Dit gaat uiteraard altijd in goed overleg met de patiënt.

De NZa maakte onlangs bekend extra verruiming aan te brengen voor zorg op afstand. "Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen."

Met het oog op de huidige situatie en de verruimde mogelijkheden voor declaratie, faciliteert het bestuur van het NCP haar leden door het online programma chronische pijn versneld beschikbaar te stellen. Het online programma is geschikt als verdieping op het behandelproces, waarbij de oefentherapeut de ervaringen van de patient met de opdrachten in het online programma via Beeldbellen (of via Skype, Facetime etc.) bespreekt. Voor eind april verwachten wij dat het beeldbellen via Zoom er aan toegevoegd is.

Het NCP-bestuur vindt het belangrijk om met het beschikbaar stellen van het online programma in combinatie met beeldbellen ervoor te zorgen dat het behandelproces doorgang kan vinden.

Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis

20 maart 2020 16.30 uur

Nu het Corona virus zich verspreidt in Nederland heeft dat grote gevolgen voor ons allemaal. Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om er voor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.
 
Na overleg gisteren tussen partijen over de inzet van paramedische zorg tijdens de Corona crisis is er een eenduidig standpunt ingenomen "Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis" waar alle zorgverzekeraars naar zullen handelen.
 
De paramedische beroepsgroepen hebben allen hun specifieke problematiek. 
In het document "Paramedische zorgverlening tijdens de coronavirus crisis" schetsen we de gemeenschappelijke uitgangspunten hoe de komende weken de zorg geleverd kan worden.

De koepels PPN, KNGF, SKF en ZN blijven in overleg, om waar nodig eventuele onduidelijkheden in gezamenlijkheid nader toe te lichten en te verwerken in een FAQ.
 
Rest ons je via deze weg nogmaals te bedanken voor jullie inzet in deze uitzonderlijke situatie.

PPN/KNGF in overleg met VWS

19 maart 2020 20:30

PPN in overleg met VWS

Vandaag hebben PPN en KNGF overleg gevoerd met VWS over het benoemen van de kaders van te verlenen zorg vanuit paramedici. We zijn in afwachting van een officiële brief vanuit VWS.

Het standpunt van de VvOCM: wij stellen dat de meeste paramedische zorg noodzakelijke zorg is. Als paramedici nemen we onze verantwoordelijkheid bij het op peil houden van de zorg. Dat doen we uit zorg voor patiënten die op ons rekenen bij het continueren van zorg. Daarnaast is het belangrijk dat we ons aandeel leveren om ervoor te zorgen dat de verspreiding van het virus zich beperkt en dat alle paramedische zorgverleners veilig hun werk kunnen doen. Waar mogelijk zullen we die zorg digitaal leveren, in voorkomende gevallen moet er veilig zorg dichtbij worden geleverd.

De optimale behandeling vindt 1 op 1 plaats, maar zal - daar waar dat kan - zoveel mogelijk vervangen worden door zorg op afstand (voor tips; zie veelgestelde vragen over videobellen). Binnen de verpleeg- en ziekenhuizen worden interne afwegingen gemaakt. Het heeft wat de VvOCM betreft de absolute prioriteit om fysieke aanwezigheid bij de zorg voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid te beperken om risico’s op besmetting te voorkomen, naar advies van de RIVM. Daarnaast is het volgen van een strak hygiëneprotocol en goede triage op klachten (COVID-19), zowel telefonisch als bij de deur noodzakelijk.

Heeft de oefentherapeut een cruciaal beroep?

Hier hanteert VWS een brede definitie en spreekt over beroepen binnen het zorgdomein. Dan zouden oefentherapeuten hier dus ook onder vallen. Deze uitspraak is belangrijk voor bijvoorbeeld opvang op scholen of kinderopvang. Als één van de ouders werkzaam is in de zorg, kan daar aanspraak op worden gemaakt. We zijn in afwachting van een officiële bevestiging door het ministerie. Mocht je problemen ondervinden bij de opvang of op scholen, dan kun je ze alvast verwijzen naar de website van de VvOCM.​

Informatie voor werkgevers

18 maart 2020 13:00 uur

Het Kabinet heeft aanvullende maatregelen bekend gemaakt om de gevolgen van het coronavirus voor bedrijven, werknemers en ZZP-ers te beperken. De belangrijkste maatregelen ter gemoedkoming van werkgevers staan in dit document.

Incidentele Coronadispensatieregeling Kwaliteitsregister Paramedici

18 maart 2020 10.00 uur

Kom jij in de knel met je herregistratie, omdat er vanwege het Coronavirus scholingen worden gecanceld? Dan is er goed nieuws!

Het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) heeft voor geregistreerden de incidentele Coronadispensatieregeling opgesteld. In ons dossier vind je meer uitleg over hoe je daarvoor in aanmerking komt, wat de voorwaarden zijn en wat de verschillen zijn met de reguliere dispensatieregeling.

Mocht je aanvullende vragen hebben, dan kun je contact opnemen met het KP. Ze zijn elke dag telefonisch bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op 030 23 18 225.

Klik op deze link om de coronadispensatieregeling te bekijken.

NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand (17 maart 2020)

17 maart 2020 20:00 uur

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor de wijze waarop zorg aan patiënten de komende periode kan worden geleverd. Voor een deel van de zorg is het mogelijk dat deze op afstand plaatsvindt in plaats van in de behandelkamer, bijvoorbeeld via beeld(bellen), e-mail, patiëntenportaal of telefoon. We zien hier mooie voorbeelden van in het land. Meer informatie over de mogelijkheden voor digitale zorg staat in onze Wegwijzer bekostiging digitale zorg. Wij willen eventuele belemmeringen voorzorglevering op afstand wegnemen. Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen.

Klik op deze link om het gehele artikel te lezen.

Paramedici blijven zorg bieden (17 maart 2020)

Premier Rutte heeft gisteren (16 maart) toegelicht welk scenario de overheid hanteert om het Coronavirus te bestrijden. Er zijn flinke maatregelen getroffen om de verspreiding te vertragen zodat de piek van de besmetting afgevlakt wordt en uitgesmeerd wordt over een langere periode. Om die reden zijn de scholen, restaurants, et cetera gesloten en wordt er gestimuleerd om vanuit thuis te werken (indien dat mogelijk is).

Door niet het hele land ‘plat te leggen’ en niet iedereen te isoleren zal een groot deel van de bevolking besmet raken met het virus. Dit moet ook gebeuren om ‘groepsimmuniteit’ op te bouwen. Deze immuniteit zorgt ervoor dat de crisiszorg (waaronder de intensive care) en de huisartsenzorg beschikbaar blijft.

Dat houdt in dat we, als zorgprofessionals, de opdracht hebben zorg te blijven bieden. Het advies is terughoudend te zijn met face-to-face consulten. Als dat niet kan moet er direct contact plaatsvinden en moeten alle veiligheidsregels van RIVM in acht worden genomen. PPN is van mening dat de paramedici bij deze zorg maximaal gebruik moeten kunnen maken van triage en behandeling op afstand (telefonisch consult, videoconsult en e-health programma’s). Om dat mogelijk te maken overleggen we met de zorgverzekeraars.

Als PPN staan wij in nauw contact met VWS om te komen tot de juiste vertaling van de landelijk genomen maatregelen voor de paramedische zorgsector voor de groep patiënten die wel zorg moeten krijgen. Wij wachten nog op een nadere uitwerking van de adviezen van het Ministerie waarin wordt aangegeven hoe zorgverleners en patiënten met deze adviezen om kunnen gaan.

PPN kaart tevens bij VWS en Zorgverzekeraars de financiële gevolgen voor praktijken aan die veel afzeggingen door deze situatie hebben. Gesprekken zijn hierover gestart.

PPN is alle zorgprofessionals in het algemeen en paramedische professionals in het bijzonder zeer dankbaar voor het goede werk wat ze doen in moeilijke omstandigheden. Het werk is belangrijk, omdat we nu samen moeten zorgen dat de huisartsenzorg en de ziekenhuiszorg niet overbelast raakt en iedereen, waar mogelijk, bijdraagt aan de zorg die op dit moment nodig is.

Klik op deze link om de PDF-versie te downloaden.

Bericht vanuit de VvOCM (Update 16 maart 20 uur)

Beste Oefentherapeuten,

Er is bij het overleg vanmiddag bij VWS vooralsnog alleen op hoofdlijnen gesproken over de Corona maatregelen. De focus ligt op de noodzakelijke zorg met name geleverd door ziekenhuizen en huisartsen.  Er is wel oog voor andere onderdelen van de zorg (zoals paramedici), maar dat heeft in deze fase geen prioriteit. Paramedische zorg wordt door huisartsen ervaren als ontlasting van 1e (huisartsen) en 2e (ziekenhuizen) lijn.

Verder zijn we in gesprek met Zorgverzekeraar Nederland over alternatieve vormen van behandeling zoals telefonisch en video consult. Daar hopen we morgen meer over te kunnen melden.

Daarnaast heeft  minister president Mark Rutte vanavond laten weten dat alles in het werk wordt gesteld om voor ZZP'ers en praktijkhouders laagdrempelige compensatie regelingen te gaan treffen.

Bericht vanuit de VvOCM (16 maart 2020)

Beste oefentherapeuten,

Gisteren zijn er nieuwe en vergaande maatregelen aangekondigd. Onze samenleving komt tot stilstand. De impact daarvan is groot, voor ons allen persoonlijk, maar ook voor het werk dat wij doen.

Als eerste is de veiligheid belangrijk. Oefentherapeuten zullen mogelijk te maken krijgen met mensen die besmet zijn of later blijken te zijn besmet. In zieken- en verpleeghuizen zal de druk hoog worden. Oefentherapeuten in de eerste lijn krijgen te maken met afzeggingen en moeten nu zelf ook cliënten afzeggen.

Vanmiddag is er een spoedoverleg bij VWS over de behandeling van patiënten en wat er voor nodig is om de juiste en goede zorg te kunnen blijven bieden. Ook gaan we het gesprek aan met ZN  over oefentherapeuten die financieel in de problemen dreigen te komen, als werkgever of als ZZP-ers. We trekken hierin samen op met andere beroepsverenigingen in de zorg.

Via de website en social media zullen we jullie op de hoogte houden. Ondertussen kunnen jullie mailen naar info@vvocm.nl  voor al jullie vragen en/ of suggesties. Good practices zullen we zoveel mogelijk delen.

Deze tijd moeten we samen goed doorkomen. We zijn aan de slag voor jullie.
Viola Zegers, directeur

FAQs Corona

Klik op deze link om de FAQs omtrent het Coronavirus en de oefentherapeut te bekijken. Houd deze pagina in de gaten, want wij zullen deze elke keer updaten!

Bereikbaarheid VvOCM

De medewerkers van de VvOCM zullen zoveel mogelijk thuis werken. Dat betekent dat we de komende weken misschien minder goed bereikbaar zijn. We zijn aan het zoeken naar oplossingen! Geplande overleggen zullen zoveel mogelijk telefonisch of via skype plaatsvinden of worden afgezegd.